REGULAMIN PROGRAM PARTNERSKI

  1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Wise Progress.
  2. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
  3. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w Wise Progress oraz akceptację regulaminu.
  4. Wise Progress zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
  5. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty Wise Progress poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu Wise Progress.
  6. Po zakupie usług Wise Progress przez poleconego Klienta przez kod partnerski, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
  7. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
    1. Klient wycofa się ze współpracy.

8.Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Wise Progress.

9.Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł brutto.

10.Zestawienie prowizji przygotowane przez Wise Progress będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.

11.Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 [czternastu] dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji przez formularz znajdujący się w Panelu Partnera. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym.

12.Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z informacjami dla kontrahentów przygotowanymi przez biuro księgowe Wise Progress.

13.Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.

14.W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.

15.Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Wise Progress.

16.Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

17.Wise Progress zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. Wise Progress zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

18.W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Wise Progress zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.

19.Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.

20.Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:

-wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług Wise Progress,

-stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy Wise Progress (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów Wise Progress,

-oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,

-używania nazwy Wise Progress (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen.Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

21.O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, Wise Progress będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

22.Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wise Progress w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Wise Progress na adres e­-mail podany przy rejestracji Partnera.

23. Wise Progress nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Wise Progress nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.