Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Usługa związana ze złożeniem zamówienia za pomocą strony internetowej pod adresem: wiseprogress.pl, dotyczy:

  1. ZAMAWIAJĄCY (dane uzupełnione w formularzu zamówienia usługi)
  2. WYKONAWCA: Wise Progress Paweł Blicharski, z siedzibą w: 20-601 Lublin, przy ulicy Tomasza Zana 11a/37.

NIP: 5391515069, REGON: 385438152, którą reprezentuje Paweł Blicharski- właściciel.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez wykonawcę usług wymienionych w §3  na rzecz zamawiającego.
2. Przedmiotem usług jest:
– usługa zawarta w zamówieniu, złożonym w formie online za pośrednictwem strony internetowej wiseprogress.pl

§ 2

Czas trwania umowy

  1. Wykonawca wykona powierzoną pracę zgodnie z §1 i poinformuje o fakcie jego wykonania ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 14 dni od momentu otrzymania złożonego zamówienia i przesłanych i informacji do jego realizacji dostarczonych mu przez zamawiającego w terminie do 14 dni.
  2. Klient wyraża zgodę na wykonanie projektu przed upływem terminu wyżej wskazanym.
  3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje 7 dniowy termin na zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej określonych poprawek do projektu od czasu przedstawienia projektu przez wykonawcę, które WYKONAWCA wykona w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości. 
  4. Zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO poprawki nie powinny wymagać zmiany wcześniej zaakceptowanych elementów projektu lub takich elementów, które zostały przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU, a ten nie zgłosił wobec nich zastrzeżeń.
  5. Realizacja zostaje zakończona w momencie zaakceptowania projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO lub gdy ten nie zgłosi poprawek w terminie 7 dni za pomocą poczty elektronicznej od czasu przedstawienia projektu.
  6. Przesłane poprawki, które będą brane pod uwagę to te konkretne, jasno określające zmiany.

§ 3

Obowiązki WYKONAWCY

Strony ustalają następujący zakres zadań WYKONAWCY

  1. Wszelkie wybrane usługi zawarte są ww. zamówieniu w formie online za pośrednictwem strony internetowej wiseprogress.pl
  2. Uzyskanie prawa własnościowego do strony internetowej.

§ 4

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO

1. Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO:
– stały kontakt podczas prac na rzecz realizacji;
– udostępnienie WYKONAWCY materiałów i informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy do 14 dni od podpisania umowy. Materiały i informacje przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO po tym terminie zostaną wprowadzone w projekt przez WYKONAWCĘ, zastrzegając jednocześnie, że fakt ich przesłania nie ogranicza możliwości domagania się WYKONAWCY opłacenia faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na otrzymanie korespondencji mailowej dotyczącej REALIZACJI na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówieniowym, której ZAMAWIAJĄCY jest właścicielem. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej drogą mailową na wskazany adres podany w formularzu zamówieniowym.

§ 5

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, na rzecz, której WYKONAWCA świadczy usługi.

1. WYKONAWCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZAMAWIAJĄCY powierzył wykonywanie pracy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo pisemnie upoważnić WYKONAWCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez WYKONAWCĘ lub osoby go zastępujące, ZAMAWIAJĄCEGO ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Rozliczenia wzajemnych należności

1. Za wykonane usługi ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie wedle ustaleń nawiązujących do formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie internetowej wiseprogress.pl. Płatność jednorazowa lub ratalna zgodna z harmonogramem.  
2. Należne WYKONAWCY wynagrodzenie ZAMAWIAJĄCY będzie regulował w terminie 7 dni od dnia otrzymania od wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub ratalnie zgodnie z harmonogramem (7 dniowy termin płatności).
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa WYKONAWCA.
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe, które zostaną doliczone ZAMAWIAJĄCEMU.
5. Prawidłowo wystawiona faktura zostanie przesłana ZAMAWIAJĄCEMU w formie elektronicznej na wskazany w umowie przez ZAMAWIAJĄCEGO adres skrzynki poczty elektronicznej.
6. W przypadku rozwiązania umowy, wynagrodzenie uiszczone przez ZAMAWIAJĄCEGO nie podlega zwrotowi, jednocześnie ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do spłaty pozostałej części zobowiązania.

§ 7

Przeniesienie praw

1. WYKONAWCA po wykonaniu zlecenia oddaje do użytku i na pełną własność wszelkie prawa do własności w tym przeprowadzi szkolenie z obsługi, o którym mowa w §3 . Dodatkowo, WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMY wszystkie niezbędne kody programistyczne, pliki źródłowe i informacje konieczne do prawidłowego zarządzania przedmiotem zlecenia. WYKONAWCA udzieli również w tym zakresie niezbędnych informacji zarówno ZAMAWIAJĄCEMU jak i innemu podmiotowi przez niego wskazanemu. Postanowienia tego paragrafu mają zastosowanie po opłaceniu należności względem WYKONAWCY.

§ 8

Prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwość sądu

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla WYKONAWCY.

§ 10

Inne postanowienia

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Regulamin został sporządzony na potrzeby formularza zamówieniowego, który w istocie jest elementem obowiązkowym do zaakceptowania, w celu złożenia zamówienia.
3. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę ze Strony Internetowej/sklepu internetowego w portfolio Wykonawcy oraz publiczne informowanie o wykonaniu Przedmiotu Umowy, z podaniem wyłącznie tych informacji, które są publicznie dostępne.